Detaljplanen innebär en ändring av tillåten verksamhet inom fastigheten.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra kontor och centrumverksamheter inom fastigheten Enen 10 samt att bevara kulturhistoriska värden av den befintliga bebyggelsen.