Fasaden 5

Detaljplanens syfte är bostäder på mark som tidigare varit för handelsändamål. Planläggning sker även för befintlig förskola på området.