Detaljplanen möjliggör nya bostäder i Saltskog centrum.

Detaljplanens syfte är bostäder på mark som tidigare varit planlagd för handelsändamål. Planläggning sker även för befintlig förskola på området.