Förstugan 3 (Bårsta skola)

Gällande detaljplan från 1963 fortsätter att gälla jämsides med denna planändring/upphävande.

Planändringens syfte är att upphäva tomtindelningen för Förstugan 3 och på så sätt möjliggöra en ny fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning.