Förstugan 3

Syftet med planändringen var att upphäva tomtindelningen för Förstugan 3 och på så sätt möjliggöra en ny fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning.

Gällande detaljplan från 1963 fortsätter att gälla jämsides med denna planändring/upphävande.