Del av Glasberga 1:15 (Glasberga Sjöstad)

Detaljplanen innebär ändringar gällande planbestämmelser för fem närliggande bostadskvarter.

Detaljplanens syfte är att införa en högsta tillåten byggnadshöjd samt att justera byggrätter i området genom att ändra en befintlig detaljplan.