Planområdet ligger i ett bostadsområde som till största del består av fastigheter med friliggande enbostadshus.

Detaljplanens syfte

Syflet med förslaget är att möjliggöra ett enbostadshus i anslutning till Almviksvägen. Bygrätten har anpassats till befintligt bebyggelse i bostadsområdet.