De gällande detaljplanerna från 1949 och 1956 fortsätter att gälla jämsides med denna planändring.

Detaljplanens syfte  är att upphäva fastighetsindelningsbestämmelser för del av kv Jasminen (fastigheten Jasminen 4) och på så sätt möjliggöra en ny fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning.