Detaljplanen möjliggör upphävande av tomtindelning.

Detaljplanens syfte var att upphäva tomtindelningen för fastigheten Kammaren 2, och därmed tillhörande egenskapsgräns, för att kunna möjliggöra avstyckning av fastigheten.