Kvarteret Orion

Planområdet omfattar fastigheten Tälje 1:34 m.fl.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av ett nytt kvarter i Södertäljes stadskärna med bostäder, lokaler för handel och parkeringsplatser samt en ny byggnad med utställningshall m.m. och att skapa ett nytt torg i staden och att fastställa användning och skyddsbestämmelser för befintlig bebyggelse av högt kulturhistoriskt värde.