Del av Pyramiden 20

Detaljplanen möjliggör för hotell- och konferensverksamhet på en del av fastigheten Pyramiden 20 i anslutning till Storgatan och Västra Mälarehamnen.

Detaljplanens syfte

Förslaget möjliggör för hotell- och konferensverksamhet. Detaljplanen innebär en varsam ombyggnation av befintlig bebyggelse på fastigheten som idag består av AstraZenecas gamla huvudkontor. Fasaden är skyddad med en varsamhetsbestämmelse och med rivningsförbud på grund av den värdefulla kulturmiljö som byggnaden utgör. Planförslaget är en del i projektet att förbättra stråket från Stora torget till Norra delen av Stadskärnan.