Skilleby 4:59 (Skilleby 4:109)

Detaljplanen omfattar fastigheten Skilleby 4:109 samt delar av fastigheten Skilleby 4:59.

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggandet av ett flerbostadshus för fyra lägenheter.