Del av Tveta-Valsta 4:1 (Åtäppan)

Detaljplanen innebär att en stor yta möjliggörs för byggnation av logistik, upplag, lager eller verksamheter. 

Detaljplanens syfte är att skapa kvartersmark för verksamheter och dagvattenhantering inom planområdet.