Detaljplanen omfattar fastigheten Brostenen 2.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder på den övre platån inom planområdet. I gällande byggnadsplan är marken prickad, för att kunna möjliggöra byggrätt för bostäder krävs att den prickade marken minskas.