Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera efter planerna efter område eller via karta. 


Tvetaberg 5:1, Stadan och Nabben, Tveta

Nu pågår arbetet med en detaljplan som ska möjliggöra för kommunalt vatten och avlopp samt större byggrätter. Läs mer >


Almen 10, Mariekäll

Planarbete pågår för Baptistkyrkan och det tidigare församlingshuset utmed Nyköpingsvägen, där utreds nu även förutsättningarna för centrumverksamhet, skolverksamhet och bostäder. Läs mer >


Bostäder på Östertälje 1:15, Östertälje

Planarbete pågår för att utreda förtätning med cirka 120 bostäder inom området mellan Fornhöjden och Glasbergavägen. Läs mer >


Visbohammar 1:20, Vårdinge

Inom planområdet tittar man på möjligheterna att bygga bostäder i form av småhus samt även en förskola eller äldreboende. Läs mer >


Barnflickan 2, Enhörna

På fastigheten Barnflickan 2 föreslås bostäder med lägenheter i småskaliga flerfamiljshus. Läs mer >


Billsta 5:11, Järna

Inom fastigheten Billsta 5:11 planeras ett antal fastigheter med en minsta tomtstorlek på 2000 kvadratmeter. Läs mer >


Bovieran, Brunnsäng

I Södertälje finns det behov av bostäder för seniorer och nu pågår arbete med en detaljplan som möjliggör för +55-boende. Läs mer >


Brunnsäng 1:1, Brunnsäng

I Södertälje kommun finns det behov av flera bostäder. Planområdet ligger i stadsdelen Brunnsäng och väster om Birkavägen. Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan. Läs mer >


Bostäder, Hall

Planarbete pågår för att utreda förutsättningar för bostäder inom ett område som utgör riksintresse för kulturmiljövården. Läs mer >


Hermelinen 1, Brunnsäng

En byggnad som varit panncentral ska omvandlas till kontor. Läs mer >