Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera planerna efter område eller via karta.


Bostäder på Östertälje 1:15, Östertälje

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Östertälje 1:15 (Tallbacken) m.fl. har varit ute på samråd. Förslaget revideras för närvarande utifrån inkomna synpunkter. Läs mer >


Visbohammar 1:20, Vårdinge

Inom planområdet tittar man på möjligheterna att bygga bostäder i form av småhus samt även en förskola eller äldreboende. Läs mer >


Barnflickan 2, Enhörna

På fastigheten Barnflickan 2 föreslås bostäder med lägenheter i småskaliga flerfamiljshus. Läs mer >


Billsta 5:11, Järna

Inom fastigheten Billsta 5:11 planeras ett antal fastigheter med en minsta tomtstorlek på 2000 kvadratmeter. Läs mer >


Brunnsäng 1:1, Brunnsäng

I Södertälje kommun finns det behov av flera bostäder. Planområdet ligger i stadsdelen Brunnsäng och väster om Birkavägen. Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan. Läs mer >


Bostäder, Hall

Planarbete pågår för att utreda förutsättningar för bostäder inom ett område som utgör riksintresse för kulturmiljövården. Läs mer >


Sländan 9, Centrum

Just nu pågår arbetet med en detaljplan som möjliggör för ett 30 våningar högt hus och ett tillskott på ca 220 lägenheter i korsningen Storgatan, Astrabacken. Läs mer >


Strukturplan Hovsjö

En strukturplan för Hovsjö håller på att tas fram. Här kan du läsa om hur det går i arbetet just nu. Läs mer >


Detaljplan för Slussholmen

Vid Slussholmen och Lotsudden intill kanalen, utreds förutsättningarna för att planlägga marken till allmän plats i form av en park. Läs mer >


Luna 1

Vid hörnet av Garvaregatan Storgatan utreds förutsättningarna för en ny byggnad ovanpå garagedelen av fastigheten Luna 1 inom Södertälje stadskärnan. Läs mer >