Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera planerna efter område eller via karta.


Almen 10, Mariekäll

Planarbete pågår för Baptistkyrkan och det tidigare församlingshuset utmed Nyköpingsvägen, där utreds nu även förutsättningarna för centrumverksamhet, skolverksamhet och bostäder. Läs mer >


Bostäder på Östertälje 1:15, Östertälje

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Östertälje 1:15 (Tallbacken) m.fl. har varit ute på samråd. Förslaget revideras för närvarande utifrån inkomna synpunkter. Läs mer >


Visbohammar 1:20, Vårdinge

Inom planområdet tittar man på möjligheterna att bygga bostäder i form av småhus samt även en förskola eller äldreboende. Läs mer >


Barnflickan 2, Enhörna

På fastigheten Barnflickan 2 föreslås bostäder med lägenheter i småskaliga flerfamiljshus. Läs mer >


Billsta 5:11, Järna

Inom fastigheten Billsta 5:11 planeras ett antal fastigheter med en minsta tomtstorlek på 2000 kvadratmeter. Läs mer >


Brunnsäng 1:1, Brunnsäng

I Södertälje kommun finns det behov av flera bostäder. Planområdet ligger i stadsdelen Brunnsäng och väster om Birkavägen. Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan. Läs mer >


Bostäder, Hall

Planarbete pågår för att utreda förutsättningar för bostäder inom ett område som utgör riksintresse för kulturmiljövården. Läs mer >


Sländan 9, Centrum

Just nu pågår arbetet med en detaljplan som möjliggör för ett 30 våningar högt hus och ett tillskott på ca 220 lägenheter i korsningen Storgatan, Astrabacken. Läs mer >


Strukturplan Hovsjö

En strukturplan för Hovsjö håller på att tas fram. Här kan du läsa om hur det går i arbetet just nu. Läs mer >


Detaljplan för Slussholmen

Vid Slussholmen och Lotsudden intill kanalen, utreds förutsättningarna för att planlägga marken till allmän plats i form av en park. Läs mer >