Detaljplan för Kryssaren 8 och Isbrytaren 1 m.fl.

Detaljplanen är en del av ett stadsutvecklingsprojekt där ett större industri- och hamnområde omvandlas till en ny stadsdel med bostäder och olika centrumverksamheter.

Södertälje Södra anges som ett av de områden som ska ges särskild prioritet bland kommunens större utvecklingsinsatser. I översiktsplanen pekas Södra ut som en plats med potential att utvecklas till en sjöstad. Kombination av ett vattennära läge och närhet till spårbunden kollektivtrafik lyfts som två starka argument. Med en stadsutveckling av Södertälje Södra kan ett stort antal bostäder tillskapas i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen är en del av ett stadsutvecklingsprojekt där ett större industri- och hamnområde omvandlas till en ny stadsdel med bostäder och olika centrumverksamheter.

En blandning av olika privata och offentliga funktioner som till exempel skolor/förskolor, kontor, handel och bostäder ska efterstävas i området för att skapa en ny stadsdel med goda stadskvalitéer som kompletterar och knyter ihop till befintliga bostäder i Södertälje Hamn. Allmänhetens tillgång till vattnet ska säkerställas genom allmänna stråk genom planområdet och längs kanalen.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske under andra kvartalet 2018.
Granskning beräknas ske fjärde kvartalet 2018.
Antagande beräknas ske andra kvartalet 2019.

Om geoteknisk undersökning

Bjerking AB kommer att utföra geoteknisk fältundersökning och inmätningar på uppdrag av Södertälje kommun. Undersökningen utförs i syfte att klargöra geotekniska förhålladen i området.

Till undersökningen används en borrbandvagn med storlek som en mindre personbil och arbetet kommer att periodvis medföra buller. Inmätningarna utförs med GPS och totalstation.

Arbetet kommer att genomföras under vardagar kl. 07:00 – 16:00 och kommer att pågå under ca 15 arbetsdagar under veckorna 50, 51 och 1 (11 – 22 december 2017, 2 – 5 januari 2018).

Vi hoppas att ni har överseende med eventuella störningar. Vid frågor kan du kontakta följande personer:

Sofia Wister, 010-211 85 38 – ansvarig geoteknik, Bjerking AB.
Jakob Berlin, 070-248 75 45 - projektledare, Savana Invest AB.
Paula Rönnbäck, 08-523 049 61 - projektansvarig planarkitekt, Södertälje kommun.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådet.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png