Detaljplan för Kryssaren 8 och Isbrytaren 1 m.fl.

Detaljplanen är en del av ett stadsutvecklingsprojekt där ett större industri- och hamnområde omvandlas till en ny stadsdel med bostäder och olika centrumverksamheter.

Södertälje Södra anges som ett av de områden som ska ges särskild prioritet bland kommunens större utvecklingsinsatser. I översiktsplanen pekas Södra ut som en plats med potential att utvecklas till en sjöstad. Kombination av ett vattennära läge och närhet till spårbunden kollektivtrafik lyfts som två starka argument. Med en stadsutveckling av Södertälje Södra kan ett stort antal bostäder tillskapas i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen är en del av ett stadsutvecklingsprojekt där ett större industri- och hamnområde omvandlas till en ny stadsdel med bostäder och olika centrumverksamheter.

En blandning av olika privata och offentliga funktioner som till exempel skolor/förskolor, kontor, handel och bostäder ska efterstävas i området för att skapa en ny stadsdel med goda stadskvalitéer som kompletterar och knyter ihop till befintliga bostäder i Södertälje Hamn. Allmänhetens tillgång till vattnet ska säkerställas genom allmänna stråk genom planområdet och längs kanalen.

Preliminär tidplan

Samråd sker mellan 27 maj och 27 juni 2019. 

Samrådsmöte riktat till företagen inom Södertälje södra kommer att hållas den 21 maj, kl 17:30-19:30 i Södertälje stadshus, Campusgatan 26. 

Samrådsmöte riktat till boende och allmänheten inom Södertälje södra kommer att hållas den 28 maj, kl 18:00-20:00 i Södertälje stadshus, Campusgatan 26. 

Granskning beräknas ske som tidigast andra kvartalet 2020.
Antagande beräknas ske som tidigast första kvartalet 2021.

Läs mer

Här kan du läsa en sammanfattning av detaljplanen

Planförslaget är på samråd under tiden 27 maj till 27 juni 2019. Synpunkter på förslaget kan lämnas via brev eller e-post senast den 27 juni 2019. Förslaget finns tillgängligt här på webbsidan eller i Stadshuset på Campusgatan 26 (Nyköpingsvägen 26 fr. o.m. 31 maj), under ordinarie öppettider.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0003_SAMRÅD.png