Detaljplan för Kryssaren 8 och Isbrytaren 1 m.fl.

Detaljplanen är en del av ett stadsutvecklingsprojekt där ett större industri- och hamnområde omvandlas till en ny stadsdel med bostäder och olika centrumverksamheter.

Södertälje Södra anges som ett av de områden som ska ges särskild prioritet bland kommunens större utvecklingsinsatser. I översiktsplanen pekas Södra ut som en plats med potential att utvecklas till en sjöstad. Kombination av ett vattennära läge och närhet till spårbunden kollektivtrafik lyfts som två starka argument. Med en stadsutveckling av Södertälje Södra kan ett stort antal bostäder tillskapas i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge.

Detaljplanens syfte

Detaljplanen är en del av ett stadsutvecklingsprojekt där ett större industri- och hamnområde omvandlas till en ny stadsdel med bostäder och olika centrumverksamheter.

En blandning av olika privata och offentliga funktioner som till exempel skolor/förskolor, kontor, handel och bostäder ska efterstävas i området för att skapa en ny stadsdel med goda stadskvalitéer som kompletterar och knyter ihop till befintliga bostäder i Södertälje Hamn. Allmänhetens tillgång till vattnet ska säkerställas genom allmänna stråk genom planområdet och längs kanalen.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske under tredje kvartalet 2017.
Granskning beräknas ske första kvartalet 2018.
Antagande beräknas ske fjärde kvartalet 2018.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådet.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga planförslaget.

Process_0002_FÖRSLAG.png