Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera planerna efter område eller via karta.


Liljevalchsgatan

Ett detaljplanearbete pågår för att utreda möjligheten till förtätning längst med Liljevalchsgatan och/eller längst med Västergatan. I planarbetet är det viktigt att se till att tillgängligheten till Liljevalchshagen bevaras och förstärks. Läs mer >


Ljungen 1

Ett detaljplanearbete pågår för att utreda möjligheten till förtätning med ett flerbostadshus längst med Trädgårdsgatan. I planarbetet är det viktigt att se till att kopplingen mot Torekällberget och grönområdet förstärks och att den nya byggnadens gestaltning anpassas till stadsdelens befintliga kvalitéer. Läs mer >


Pärlängshöjden

Ett nytt bostadsområde planeras intill Pärlängsberget och i anslutning till Tvetavägen, som kommer att kallas för Pärlängshöjden. Läs mer >


Repet 4 m.fl., Blombacka

Detaljplanen möjliggör förtätning i ett befintligt bostadsområde. Kommersiella lokaler i bottenplan möjliggörs längs Brolundavägen. Läs mer >


Sporren 1, Rosenlund

Kvarteret Sporren 1 - den f.d. "ridhustomten" - samt delar av Rosenlund 1:27 och Rosenlund 1:2 vid Södertälje kanal planläggs för nytt bostadsområde. Läs mer >


Ekbacken, Viksberg

Planområdet Ekbacken består av en byggnadsplan från 1984 med 19 fastigheter för fritidsändamål. Området har stegvis omvandlats från fritidshusområde till område för permanentboende. Nu görs en ändring av planen för att möjliggöra kommunalt vatten och avlopp samt öka bostadsfastigheternas byggrätter. Läs mer >


Detaljplan för Sandviken mm, del av Ekeby 4:1 mfl, Enhörna

Planarbete pågår för nya bostäder och en ny väg till Sandviken i Enhörna, i samband med att kommunalt VA planeras för området. Läs mer >


Väghyveln 10 m.fl., Moraberg

Planarbete pågår som utreder möjlighet för verksamheter som kontor, handel och eventuellt mindre, ickestörande industriverksamhet. Läs mer >


Pershagen 1:4 och Bränninge gård 1:1, Pershagen

Nytt logistik- och verksamhetsområde vid Södertälje Syd. Läs mer >


Södertuna

Ett program ska upprättas för ett nytt verksamhetsområde vid Järna Läs mer >