Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera planerna efter område eller via karta.


Strukturplan för Västergård

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för stadsdelen Västergård som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Läs mer >


Strukturplan för Ronna

Ett projekt pågår för att ta fram en grov struktur för stadsdelen Ronna som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Läs mer >


Strukturplan för Södertälje Södra

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för Södertälje Södra som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Läs mer >


Detaljplan för Vi 1:28 mfl, Wij-området

Just nu pågår arbetet med en detaljplan för 100-150 bostäder med en blandning av hustyper och upplåtelseformer i Wij-området. Läs mer >


Strukturplan för Vasa

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för Vasa som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Läs mer >


Strukturplan för Brunnsäng

Ett projekt pågår för att ta fram en strukturplan för Brunnsäng som ska utgöra underlag i det fortsatta arbetet med områdets planläggning. Läs mer >


Detaljplan för Rödvenen 4 m.fl.

Projektområdet, som är en tyngdpunkt i staden enligt Södertäljes översiktsplan, ligger i stadsdelen Geneta. För närvarande regleras området av två stadsplaner från 1967. (0181K-P411C, 0181K-P412C). Läs mer >


Detaljplan för del av Glasberga 1:15 (förskola)

Det övergripande syftet är att möjliggöra för utbyggnad av en förskola för 120 barn. Området är idag planlagt för bostäder samt viss naturmark. Det finns en brist på förskoleplatser i Glasberga. Gällande detaljplan för området är Glasberga Sjöstad etapp 2, södra delen, som är från 2005 med en ändring från 2015. Genomförandetiden löper till februari 2022. Läs mer >


Detaljplan för Härfågeln 6

Fastigheten Härfågeln 6 ligger i Järna tätort och har tillfart från Tavestavägen. På fastigheten ligger Tunabergs gruppboende, med vårdplatser för äldre- och demensvård. Verksamheten har för avsikt att utöka antalet vårdplatser och vill därför bygga ut i fastighetens norra del. Läs mer >


Ändring av byggnadsplan för Agdala 2:3 m.fl.

Ändringarna av byggnadsplanen innebär att ett tillägg till byggnadsplanen upphör att gälla och istället införlivas med byggnadsplanen. Innehållet däri ändras för att tillåta förstugor av trä i anslutning till husvagnarna samt reglerar dimensioner. Dessutom ges tillåtelse att sammanbygga husvagn, stuga/tält med vindskydd m.m. Läs mer >