Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera planerna efter område eller via karta.


Detaljplan för del av Glasberga 1:15 (förskola)

Det övergripande syftet är att möjliggöra för utbyggnad av en förskola för 120 barn. Området är idag planlagt för bostäder samt viss naturmark. Det finns en brist på förskoleplatser i Glasberga. Gällande detaljplan för området är Glasberga Sjöstad etapp 2, södra delen, som är från 2005 med en ändring från 2015. Genomförandetiden löper till februari 2022. Läs mer >