Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera planerna efter område eller via karta.


Hoxeltorp 1:5, Viksberg

Området för planen har lantlig karaktär och är omgiven av småskalig villabebyggelse, odlingslandskap, skog och golfbana. Läs mer >


Hoxeltorp och Hjälmsättra, Viksberg

Ett nytt bostadsområde planeras mellan Viksberg och Brunnsäng. Platsen är idag naturmark vars omgivning är av lantlig karaktär med skog och småhusbebyggelse. Läs mer >


Högantorp 1:19, Viksberg

Nya bostäder planeras i Högantorp inom både Södertälje och Salem. Sammantaget planeras ca 230 bostäder varav ca 55 i Södertälje. Läs mer >


Ekbacken, Viksberg

Planområdet, Ekbacken består av en byggnadsplan från 1984 med 20 tomter för fritidsändamål. Området har stegvis omvandlats från fritidsområde till område för permanentboende Läs mer >


Viksberg 3:1 - område B, Viksberg

Områdets omgivning är idag av lantlig karaktär med småhusbebyggelse och golfbana. Nordväst om området finns Viksbergs säteri och kapellbacken. Läs mer >