Pågående planprojekt

I Södertälje pågår större och mindre planprojekt. Vissa befinner sig i startskedet, andra är nästan klara. Här kan du läsa mer om de olika projekten. Sortera planerna efter område eller via karta.


Hoxeltorp 1:5, Viksberg

Området för planen har lantlig karaktär och är omgiven av småskalig villabebyggelse, odlingslandskap, skog och golfbana. Läs mer >


Detaljplan för Hjälmsättra 1:3, Viksberg

Ett nytt bostadsområde planeras mellan Viksberg och Brunnsäng. Platsen är idag naturmark vars omgivning är av lantlig karaktär med skog och småhusbebyggelse. Läs mer >


Högantorp 1:19, Viksberg

Nya bostäder planeras i Högantorp inom både Södertälje och Salem. Sammantaget planeras ca 230 bostäder varav ca 55 i Södertälje. Läs mer >


Ekbacken, Viksberg

Planområdet Ekbacken består av en byggnadsplan från 1984 med 19 fastigheter för fritidsändamål. Området har stegvis omvandlats från fritidshusområde till område för permanentboende. Nu görs en ändring av planen för att möjliggöra kommunalt vatten och avlopp samt öka bostadsfastigheternas byggrätter. Läs mer >