Ändring av byggnadsplan för Agdala 2:3 m.fl.

Ändringarna av byggnadsplanen innebär att ett tillägg till byggnadsplanen upphör att gälla och istället införlivas med byggnadsplanen. Innehållet däri ändras för att tillåta förstugor av trä i anslutning till husvagnarna samt reglerar dimensioner. Dessutom ges tillåtelse att sammanbygga husvagn, stuga/tält med vindskydd m.m.

Detaljplanens syfte

Ändringen syftar till att tillåta förstugor i anslutning till husvagnarna för att öka brandsäkerheten. Gällande tillägg till byggnadsplan får utökade bestämmelser och införlivas med gällande byggnadsplan. Gällande tillägg 0181K-P1165 upphör således att gälla.

Preliminär tidsplan

Samråd genomförs mellan 9 december och 7 januari 2020.
Granskning beräknas ske under första kvartalet 2020.
Antagande beräknas ske under första kvartalet 2020.

Samrådet är nu över och för tillfället revideras planförslaget.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0005_GRANSKNING.png