Ändring av byggnadsplan för Ogan 1:11 m.fl.

Ändringarna av byggnadsplanen innebär att vissa bestämmelser om förbud mot vatten och avlopp kommer att strykas.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplaneändringen är att tillåta vatten- och avloppsanordningar inom fritidshusområdet vid sjön Ogan.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes 22 oktober 2019 - 12 november 2019.
Granskning beräknas ske under fjärde kvartalet 2019.
Antagande beräknas ske under första kvartalet 2020.

Samrådet är nu över och för tillfället revideras planförslaget.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0004_REV-E-SAMRÅD.png