Ändring av detaljplan för Fågelsången 1

Planändringen innebär framför allt en utökad byggrätt och fler användningsområden.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa ett stort antal kollektivtrafiknära arbetstillfällen. Platsen, som ligger i nära anslutning till tågstationen Södertälje Syd, är utpekad i översiktsplanen och den regionala utvecklingsplanen som tyngdpunkter för bebyggelse och etablering av arbetstillfällen på grund av de goda kommunikationerna. Att skapa arbetstillfällen är en utpekad strategi för att öka sysselsättningen i kommunen. Därför utökas möjligheterna till exploatering i den gällande detaljplanen ytterligare.

Tidsplan

Samråd sker mellan 1 juli och 10 augusti 2020.

Granskning beräknas ske tredje kvartalet 2020

Antagande beräknas ske fjärde kvartalet 2020

Just nu är planförslaget på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast den 17 augusti 2020 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webben och i stadshuset, Nyköpingsvägen 26, under ordinarie öppettider.

3. Tid för samråd.jpg