Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1 - Bovieran

I Södertälje finns det behov av bostäder för seniorer och nu pågår arbete med en detaljplan som möjliggör för +55-boende.

Planförslaget och dess syfte

Detaljplanen möjliggör 48 bostäder för seniorer. Exploatörens koncept bygger på tre huskroppar i tre våningar runt en gemensam inglasad trädgård. Trädgården har tropisk miljö med medelhavsklimat  Planområdet ligger nordöst om Brunnsängs centrum. Planområdet är sedan tidigare planlagt för park och plantering och har använts som rugbyplan.

Detaljplanen antogs i stadsbyggnadsnämnden den 13 juni 2017.

Detaljplanen har överklagats, ärendet hanteras nu av Mark- och miljödomstolen.

 

 

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga planförslaget.

Process_0007_ANTAGANDE.png