Detaljplan för Mariekälla 1:26

Planarbete pågår för fastigheten Mariekälla 1:26 på Torekällberget.

Planområdet ligger i centrala Södertälje kommun, inom stadsdelen Mariekälla, och angränsar mot Torekällbergets friluftsmuseum och allmän plats park.

Detaljplanen är lokaliserad inom ett prioriterat utvecklingsområde och enligt översiktsplanen bör förändringar som berör områden med särskilt miljö- och stadsbildsvärde och byggnader med särskilt arkitektoniskt och kulturhistoriskt värde utföras med varsamhet och med hänsyn till bebyggelsens särdrag.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation av ett hotell med tillhörande verksamheter, med hänsyn till kulturvärden i området. Tillkommande bebyggelse ska genom sin skala, utformning och kvalitet ansluta till omgivande bebyggelse och bygga vidare på områdets särpräglade karaktär. Projektet ska bidra till utvecklingen av besöksnäringen i kommunen och tillskapandet av en ny mötesplats för södertäljeborna.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske tredje kvartalet 2020.
Granskning beräknas ske första kvartalet 2021.
Antagande beräknas ske andra kvartalet 2021.

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

2. Vi tar fram ett första planförslag.jpg