Detaljplan för del av Vagnmakaren 5 m.fl.

Planområdet, Kv. Vagnmakaren 5 m.fl., ligger strax utanför gränsen för stadskärnan, cirka en kilometer söder om centrala Södertälje.

Detaljplanens syfte

Syftet med projektet är att skapa möjligheten att få bygga kontor inom Scanias fastighet mot Nyköpingsvägen samt att studera ett läge för en parkeringsanläggning på Södertälje kommuns fastighet samt att se över trafiksituationen i området. I planarbete ska området studeras så att man länkar samman parkeringsytor, ytor framför nya tingsrätten och polishuset samt kontorshusen så att de bildar en helhet med genomtänkt gestaltning och markbehandling. 

Planläggning ligger i linje med kommunens ambitioner att tillskapa nya centrala kontorsytor med gångavstånd till Södertälje centrum och hela stadskärnan. Det skulle ge positivt tillskott till området som idag mestadel fungerar som parkering och uppställningsytor.

Preliminär tidplan

Samråd sker mellan 27 juni och 9 augusti 2019. Samrådsmöte för planen kommer att hållas den 1 augusti kl. 18:00 i stadshuset.

Granskning beräknas tidigast ske första kvartalet 2020.

Antagande beräknas tidigast ske andra kvartalet 2020. 

Planförslaget är på samråd under tiden 27 juni till 9 augusti 2019. Synpunkter på förslaget kan lämnas via brev eller e-post senast den 9 augusti 2019. Förslaget finns tillgängligt här på webbsidan eller i stadshuset på Nyköpingsvägen 26 (under ordinarie öppettider).

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0003_SAMRÅD.png