Detaljplan för Visenten 4 (Del av Oxelgrenshagen 1:1)

Syftet med detaljplanen är att utöka fastigheten Visenten 4 över allmän plats/ parkmark.

Detaljplanens syfte

Ändring avser fastigheten Visenten 4. Bestämmelsen möjliggör att området kan användas för industriändamål. Högsta totalhöjd är 7,5 meter och största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean.Tillfart till den utökade delen av Visenten 4 sker via servitut över tomtskaft på Oxelgrenshagen 1:51, som ägs av Telge nät.

Preliminär tidplan

Samråd har varit tom. 6 april 2018
Granskning sker 20 juni till och med 31 juli 2018
Antagande beräknas ske under tredje kvartalet 2018

Just nu är planförslaget ute på granskning. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast 31 juli 2018 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webbsidan eller i Stadshuset, Campusgatan 26, under ordinarie öppettider.

Process_0005_GRANSKNING.png