Detaljplan för Visenten 4 (Del av Oxelgrenshagen 1:1)

Syftet med detaljplanen är att utöka fastigheten Visenten 4 över allmän plats/ parkmark.

Detaljplanens syfte

Ändring avser fastigheten Visenten 4. Bestämmelsen möjliggör att området kan användas för industriändamål. Högsta totalhöjd är 7,5 meter och största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean.Tillfart till den utökade delen av Visenten 4 sker via servitut över tomtskaft på Oxelgrenshagen 1:51, som ägs av Telge nät.

Preliminär tidplan

Samråd har varit tom. 6 april 2018
Granskning beräknas ske under andra kvartalet 2018
Antagande beräknas ske under andra kvartalet 2018

Process_0003_SAMRÅD.png