Detaljplan för Visenten 4 (Del av Oxelgrenshagen 1:1)

Syftet med detaljplanen är att utöka fastigheten Visenten 4 över allmän plats/ parkmark.

Detaljplanens syfte

Ändring avser fastigheten Visenten 4. Bestämmelsen möjliggör att området kan användas för industriändamål. Högsta totalhöjd är 7,5 meter och största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean.Tillfart till den utökade delen av Visenten 4 sker via servitut över tomtskaft på Oxelgrenshagen 1:51, som ägs av Telge nät.

Preliminär tidplan

Samråd har varit tom. 6 april 2018
Granskning har skett 20 juni till och med 31 juli 2018
Antagande beräknas ske under tredje kvartalet 2018

Planförslaget har varit ute på granskning.

Process_0006_REV-E-GRANSKNING.png