Detaljplan för Almen 10

Planarbete pågår för Baptistkyrkan och det tidigare församlingshuset utmed Nyköpingsvägen, där utreds nu även förutsättningarna för centrumverksamhet, skolverksamhet och bostäder.

Planområdet ligger i centrala Södertälje stad, inom stadsdelen Mariekälla. Det angränsar i öster mot Nyköpingsvägen medan i norr mot Badparken.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningar för centrumverksamheter, skolverksamhet och bostäder på fastigheten Almen 10 i centrala Södertälje. Det överensstämmer med verksamheterna som pågår inom fastigheten.

Befintlig byggnation inom planområdet har bedömts som kulturhistorisk omistlig och ges därför skydd i planen. Skyddet innebär att bara begränsade ändringar får göras inom fastigheten därför strävar detaljplanen att möjliggöra en mer flexibel användning för planområdet.

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske första kvartalet 2017.
Granskning beräknas ske andra kvartalet 2017.
Antagande beräknas ske tredje kvartalet 2017.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet. 

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga planförslaget.

Process_0002_FÖRSLAG.png