Detaljplan för Almen 10

Planarbete pågår för Baptistkyrkan och det tidigare församlingshuset utmed Nyköpingsvägen, där utreds nu även förutsättningarna för centrumverksamhet, skolverksamhet och bostäder.

Planområdet ligger i centrala Södertälje stad, inom stadsdelen Mariekälla. Det angränsar i öster mot Nyköpingsvägen medan i norr mot Badparken.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centrumverksamheter, skolverksamhet och bostäder på befintlig byggnad i fastigheten Almen 10 i centrala Södertälje. Det överensstämmer med pågående verksamheter inom fastigheten.
Bebyggelsen inom detaljplaneområdet har i sig ett särskilt högt kulturhistoriskt värde som avses i 8 kap 13 § PBL och ges därför skydd i planen genom rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser.
Detaljplanen anses bidra till att uppnå riktlinjen god tillgänglighet till skola och förskola som anges i kommunens översiktsplan. Avsteg behöver dock göras från kommunens riktvärde med lekyta utomhus för förskoleverksamhet.
Den del av tomtindelningsplanen som omfattas i detaljplanen upphävs för att möjliggöra ny fastighetsbildning.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes under tiden 13 december 2017 och 26 januari 2018.

Just nu är planarbetet vilande.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

4. Vi reviderar förslaget.jpg