Detaljplan för Barnflickan 2

På fastigheten Barnflickan 2 föreslås bostäder med lägenheter i småskaliga flerfamiljshus.

På fastigheten finns en sedan flera år nedlagd förskola. Byggnaderna är igenbommade och förfallna. Området föreslås för bostadsbebyggelse, för vilket det är mycket väl lämpat, då det ligger inom gångavstånd till livsmedelsbutik och kollektivtrafik. En ny lokalgata planeras också för att nå den nya bebyggelsen.

Dialog med boende kring Ekeby där Barnflickan 2 ingår är planerad att starta första veckan i mars 2018. Mer info om detta kommer på kommunens hemsida.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är bostäder med lägenheter i flerbostadshus som komplement till befintlig bebyggelsestruktur. Planen omfattar även en ny lokalgata som ansluter till bostadsområdet.

Preliminär tidplan

Samråd hölls under 2015.

Just nu är planarbetet vilande.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet. 

4. Vi reviderar förslaget.jpg