Detaljplan för Barnflickan 2

På fastigheten Barnflickan 2 föreslås bostäder med lägenheter i småskaliga flerfamiljshus.

På fastigheten finns en sedan flera år nedlagd förskola. Byggnaderna är igenbommade och förfallna. Området föreslås för bostadsbebyggelse, för vilket det är mycket väl lämpat, då det ligger inom gångavstånd till livsmedelsbutik och kollektivtrafik. En ny lokalgata planeras också för att nå den nya bebyggelsen.

Dialog med boende kring Ekeby där Barnflickan 2 ingår är planerad att starta första veckan i mars 2018. Mer info om detta kommer på kommunens hemsida.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är bostäder med lägenheter i flerbostadshus som komplement till befintlig bebyggelsestruktur. Planen omfattar även en ny lokalgata som ansluter till bostadsområdet.

Preliminär tidplan

Samråd hölls under 2015.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet. 

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0004_REV-E-SAMRÅD.png