Detaljplan för Billsta 5:11

Inom fastigheten Billsta 5:11 planeras ett antal fastigheter med en minsta tomtstorlek på 2000 kvadratmeter.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i lantlig miljö genom en ändring av gällande detaljplan för fastigheten Billsta 5:11. Byggnaderna ska som det traditionellt sett är på landet anpassas till terrängen så att markingrepp minimeras. 

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

4. Vi reviderar förslaget.jpg