Detaljplan för Brostenen 2

Nu pågår arbetet med en detaljplan i Hölö

Planområdet ligger i centrala Hölö och omfattar ca 2000 kvm.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder på den övre platån inom planområdet. I gällande byggnadsplan är marken prickad, för att kunna möjliggöra byggrätt för bostäder krävs att den prickade marken minskas.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes från 8 maj - 12 juni 2019

Granskning: Fjärde kvartalet 2020

Antagande: Första kvartalet 2020

Just nu revideras planhandlingarna efter genomfört samråd. Nästa tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

4. Vi reviderar förslaget.jpg