Detaljplan för Brostenen 2

Nu pågår arbetet med en detaljplan i Hölö

Planområdet ligger i centrala Hölö och omfattar ca 2000 kvm.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder på den övre platån inom planområdet.

Preliminär tidplan

Samråd: Andra kvartalet 2019

Granskning: Fjärde kvartalet 2019

Antagande: Första kvartalet 2020

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet 

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png