Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1- Besqab

I Södertälje kommun finns det behov av flera bostäder. Planområdet ligger i stadsdelen Brunnsäng och väster om Birkavägen. Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan.

Detaljplanens syfte

Planområdet ligger i stadsdelen Brunnsäng. Planområdet ligger i naturmark som är ansluten till befintlig bostadsbebyggelse. I gällande detaljplan från 1961 anges området som parkområde. Förslaget möjliggör för två flerbostadshus med sammanlagt 38 lägenheter. Planförslaget innebär nya bostäder och leder till förtätning i stadsdelen Brunnsäng.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes från 3 mars 2017 - 26 mars 2017
Granskning beräknas ske årskiftet 2019/2020
Antagande beräknas ske första kvartalet 2019

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet. 

Process_0004_REV-E-SAMRÅD.png