Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1- Besqab

I Södertälje kommun finns det behov av flera bostäder. Planområdet ligger i stadsdelen Brunnsäng och väster om Birkavägen. Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan.

Detaljplanens syfte

Planområdet ligger i stadsdelen Brunnsäng. Planområdet ligger i naturmark som är ansluten till befintlig bostadsbebyggelse. I gällande detaljplan från 1961 anges området som parkområde. Förslaget möjliggör för två flerbostadshus med sammanlagt 38 lägenheter. Planförslaget innebär nya bostäder och leder till förtätning i stadsdelen Brunnsäng.

 

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske första kvartalet 2017
Granskning beräknas ske andra kvartalet 2017
Antagande beräknas ske tredje kvartalet 2017Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga planförslaget.

Just nu är planförslaget ute på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast 26 mars 2017 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt i Stadshuset, Campusgatan 26, under ordinarie öppettider.

 

Process_0003_SAMRÅD.png