Detaljplan för del av Brunnsäng 1:1- Besqab

I Södertälje kommun finns det behov av flera bostäder. Planområdet ligger i stadsdelen Brunnsäng och väster om Birkavägen. Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan.

Detaljplanens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus i Brunnsäng. Planläggning av området innebär en förtätning av staden. Planen strider inte mot gällande översiktsplan (ÖP) Framtid Södertälje, 2013 . Planområdet ligger i naturmark som är ansluten till befintlig bostadsbebyggelse. I gällande detaljplan från 1961 anges området som parkområde. Förslaget möjliggör för ett flerbostadshus med sammanlagt 35-40 lägenheter. Planförslaget innebär nya bostäder och leder till förtätning i stadsdelen Brunnsäng.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes från 3 mars 2017 - 26 mars 2017
Granskning pågår 20 december 2019 - 24 januari 2020
Antagande beräknas ske första kvartalet 2020

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Just nu är planförslaget ute på granskning. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast den 24 januari 2020 ha inkommit till Samhälllsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webbsidan eller i Stadshuset, Nyköpingsvägen 26.

Process_0005_GRANSKNING.png