Detaljplan för del av Hermelinen 1

En byggnad som varit panncentral ska omvandlas till kontor.

Detaljplanens syfte

Marken och byggnaden på aktuell plats är planerade för panncentral. Området ska planläggas för att kunna användas för kontor. Detaljplanen ska också ge byggrätt till en något högre byggnadshöjd på del av befintlig byggnad för att möjliggöra en entrésolvåning.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.