Detaljplan för del av Östertälje 1:15 m.fl, förskola vid Vretensvägen

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga en ny förskola i Igelsta.

Detaljplanens syfte

Planens syfte är att möjliggöra en ny förskola intill Vretensvägen. Inom planområdet finns i dag två förskolor. Den nya förskolan är tänkt att byggas ut etappvis för att ersätta de två befintliga förskolorna samt utöka verksamheten, från 160 barn till cirka 280 barn. Planen medger också att en av de befintliga förskolorna bevaras och att ny förskola kan etableras för totalt cirka 280 barn. Förslaget innebär att viss allmän platsmark planlagd som park övergår till kvartersmark för förskola, skola.

Syftet med planen är även att säkerställa bevarande och möjlighet till upprustning av Igelsta gårds trädgård och parkanläggning.

Preliminär tidplan

Samråd pågår från 9 maj - 13 juni 2019

Granskning beräknas ske kvartal 4, 2019

Antagande beräknas ske kvartal 4, 2019

Just nu är planförslaget ute på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast 13/06/2019 ha inkommit till Samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt i Stadshuset, Campusgatan 26, under ordinarie öppettider.

 

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0003_SAMRÅD.png