Detaljplan för del av Ritorp 1:1 (Svaldungevägen)

Detaljplanen innebär möjlighet att bygga klart del av Svaldungevägen.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra färdigställande av del av Svaldungevägen. Marken är i dagsläget inte planlagd.

Preliminär tidplan

Detaljplanen är ute på samråd fram till 6 maj 2019.
Granskning beräknas ske under andra kvartalet 2019.
Antagande beräknas ske under tredje kvartalet 2019.

Just nu är planförslaget ute på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast 6 maj 2019 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webbsidan eller i Stadshuset, Campusgatan 26, under ordinarie öppettider.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0003_SAMRÅD.png