Detaljplan för del av Rosenlund 1:2- Piren

Inom planområdet finns en pir och till den kan man ta sig till fots. Piren ligger i anslutning till strandpromenaden i kanalens östra del. Planområdet har inga husbyggnader och piren är inte utformad för utevistelse.

Planförslaget och dess syfte

Detaljplanen möjliggör förändringar av en pir i anslutning till Södertälje kanal. Inom ramen för Mälarprojektet önskar Sjöfartsverket ersätta befintlig pir och istället på platsen placera en flytande vågbrytare. Gällande stadsplan tillåter inte att vattnet bebyggs, åtgärden kräver därför att en ny detaljplan upprättas. Precis norr om planområdet finns Östertälje båtklubb.

Preliminär tidplan

Samråd pågår fram till och med 5 juni 2017.  
Granskning beräknas ske fjärde kvartaltet 2017.
Antagande beräknas ske första kvartalet 2018.

Just nu är planförslaget ute på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast den 5 juni 2017 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt i Stadshuset, Campusgatan 26, under ordinarie öppettider.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga planförslaget.

Process_0003_SAMRÅD.png