Detaljplan för del av Tavesta 1:248, Rönnvägen

Beslut om planuppdrag för del av Tavesta 1:248, bostäder vid Rönnvägen fattades av nämnden i Järna 28 maj 2015.

Sedan dess har ett större strukturplanearbete bedrivits i nordöstra centrala Järna för att ytterligare studera området. 2 oktober 2018 fattades ett förnyat beslut att starta planarbetet, planområdet har sedan det tidigare beslutet utökats.

Planområdet ligger i centrala Järna, söder om Rönnvägen med gångavstånd till pendeltågsstationen.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Planområdet ligger i centrala Järna och löper längs Rönnvägens södra sida, norr om järnvägen. Delar av fastigheterna Tavesta 1:248 och 1:170 samt Furan 2 berörs. Området omfattar cirka 55 760 m². Marken utgörs av mark främst planlagd som park i direkt anslutning till bostadsbebyggelse.

Den nya detaljplanen syftar till att möjliggöra för marknära bostäder. Under planarbetet avser samhällsbyggnadskontoret att knyta två exploatörer till projektet.

Detaljplanen stämmer överens med kommunens översiktsplan och bidrar till hållbar stadsutveckling genom att förtätning sker i anslutning till utbyggd infrastruktur i centralorten Järna. 

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske kvartal 4, 2020
Granskning beräknas ske kvartal 2, 2021
Antagande beräknas ske kvartal 4, 2021

 Just nu tas ett första planförslag fram. Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

2. Vi tar fram ett första planförslag.jpg