Detaljplan för del av Tellus 5

Vid Maren, där McDonalds idag ligger, utreds förutsättningarna för en ny byggnad i enlighet med programmet för stadskärnan.

Enligt ”Södertälje stadskärna 2009-2029 – program för en hållbar stadsutveckling” ska stadskärnan utvecklas med bostäder, handel och service.

Detaljplanens syfte

Den aktuella tomten är den plats vid Maren där McDonalds ligger. I programmet för stadskärnan föreslås att platsen bebyggs med en byggnad av hög arkitektonisk kvalitet med offentlig verksamhet i två plan samt bostäder ovanpå. Förutsättningarna för en högre byggnad/byggnadsdel ska även prövas på platsen i planarbetet.

Preliminär tuidplan

Samråd beräknas tidigast ske andra kvartal 2020

Granskning beräknas tidigast ske första kvartal 2021

Antagande beräknas tidigast ske fjärde kvartal 2021

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet/granskningsskedet.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png