Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 - del 2a

En del av fastigheten Tveta-Valsta 4:1 i Almnäs planläggs för ytkrävande verksamheter med inriktning på logistik. Planförslaget grundar sig på det program som var på samrådsremiss hösten 2012

Planförslaget och dess syfte

Syftet med planen ar att möjliggöra kvartersmark for etablering av industri med inriktning på logistik där tomtstorlekarna ska vara möjliga att variera efter behov. Inom området kommer aven finnas allmän platsmark - industrigator samt naturmark med diken och dammar för dagvattenhantering.

Detaljplanen har överklagats. För information om den fortsatta handläggningen hänvisas till Länsstyrelsen i Stockholms Län, tel. 010-223 10 00.