Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 (Almnäsberget)

Nu pågår arbetet med en detaljplan i logistik- och verksamhetsområdet Almnäs.

Planområdet ligger i området Almnäs ca 6 km sydväst om centrala Södertälje tätort och omfattar ca 80 ha mark. I norr och öster gränsar planområdet mot Nykvars kommun och i söder mot Svealandsbanan. Väg 518 som ligger strax öster om planområdet ansluter till Almnäsområdet från Trafikplats Almnäs vid E20 ca 1 km norr om planområdet.

Detaljplanens syfte

Syftet med planläggningen är att möjliggöra etablering för industri och logistik som en fortsatt del i utbyggnaden av Almnäsområdet som ingår i det kommunövergripande industri- och verksamhetsområdet Stockholm syd.

Preliminär tidplan

Samråd: Andra kvartalet 2019

Granskning: Fjärde kvartalet 2019

Antagande: Andra kvartalet 2020

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet 

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png