Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 , Åtäppan

Nu pågår arbetet med en detaljplan i logistik- och verksamhetsområdet Almnäs.

Planområdet ligger ca 6 km sydväst om centrala Södertälje tätort och omfattar ca 11 ha mark. Väg 518 som ligger öster om planområdet ansluter till Almnäsområdet från Trafikplats Almnäs vid E20 ca 1 km norr om planområdet.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att skapa kvartersmark för verksamheter inom planområdet. Detta då kommunen ser ett behov av större sammanhängande kvartersmark för att möjliggöra större verksamheter inom Almnäs.

Detaljplanen omfattar ca 11 ha kvartersmark för logistik (J1), upplag (J2), lager (J3) samt verksamheter (Z). Gällande detaljplan medger kvartersmark med användning industri (J) och allmän platsmark som naturmark inom delar av föreslagen detaljplans avgränsning. Detaljplaneförslaget innebär bland annat att naturmark i gällande detaljplan kommer att tas i anspråk för kvartersmark.

Preliminär tidplan

  • Samråd genomfördes 17:e jan 2019 - 21:a feb 2019
  • Granskning genomfördes 27:e aug 2019 - 17:e sep 2019
  • Detaljplanen antogs 22 oktober 2019.

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0007_ANTAGANDE.png