Detaljplan för del av Tveta-Valsta 4:1 , Åtäppan

Nu pågår arbetet med en detaljplan i logistik- och verksamhetsområdet Almnäs.

Planområdet ligger ca 6 km sydväst om centrala Södertälje tätort och omfattar ca 15 ha mark. Väg 518 som ligger väster om planområdet ansluter till Almnäsområdet från Trafikplats Almnäs vid E20 ca 1 km väster om planområdet.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att utöka industrimarken inom planområdet. Detta för att möjliggöra etablering av större logistikföretag.

Gällande detaljplan medger industri (J) samt naturmark. Detaljplaneförslaget innebär att naturmark i gällande detaljplan kommer att tas i anspråk för industrimark.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes 17:e jan 2019 - 21:a feb 2019
Granskning beräknas ske våren 2019
Antagande beräknas ske hösten 2019

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0004_REV-E-SAMRÅD.png