Detaljplan för Enen 10

Detaljplanen innebär att det skapas möjligheter för nya arbetsplatser i Södertälje centrum.

Detaljplanens syfte

Planområdet ligger i direkt anslutning till pendeltågsstationen i Södertälje centrum. Detaljplanen innebär att det skapas möjligheter för nya arbetsplatser både lokalt i Södertälje och inom pendlingsavstånd till Stockholm.

För den aktuella fastigheten gäller en äldre detaljplan med användning för allmänt ändamål, vilket innebär att fastigheten är avsedd för en allmänverksamhet som till exempel vård eller skola, där stat, kommun och landsting är huvudman. Syftet med detaljplanen är att ändra tillåten markanvändning från allmänt ändamål till kontors- och centrumändamål.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes 10 december 2018 - 31 januari 2019.
Granskning skedde mellan 15 juli och 12 augusti 2019.
Antagande beräknas ske under tredje kvartalet 2019.

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0006_REV-E-GRANSKNING.png