Detaljplan för Flodhästen 1 och 2

Underliggande detaljplan (1321A) gäller jämsides med denna ändring och utgörs av plankarta med plan- och genomförandebeskrivning, vilken vann laga kraft 2001-06-25.

Detaljplanens syfte

Syftet med ändringen av gällande detaljplan är att utöka industrimarken för fastigheterna Flodhästen 1 och 2 västerut över naturmark, med ca 10 meter. Marken skall användas för transporter och uppställning men byggrätten kommer ej att förändras.

Planförslaget har varit på samråd tom. 15 februari 2017. Nästa skede är granskning.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0003_SAMRÅD.png