Detaljplan för Glasberga gård 1:20 m.fl.

Ändring av gällande detaljplan samt upphävande av tillägg till detaljplan.

Detaljplanens syfte

Planarbetet syftar till att ändra detaljplanen avseende skydd för kulturhistoriskt värdefull fastighet, möjliggöra klyvning av fastigheter med redan uppförda parhus samt möjliggöra parhus i stället för friliggande hus. I samband med ändringen kommer tidigare planändringar upphävas.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes 19 mars 2019 - 9 april 2019.
Granskning genomfördes 24 februari - 15 mars 2020.
Antagande beräknas ske andra kvartalet 2020.

Nu är det inte längre möjligt att lämna synpunkter på planförslaget.

6. Vi reviderar förslaget.jpg