Detaljplan för Glasberga 1:20 m.fl., Glasberga Gård

Ändring av gällande detaljplan samt upphävande av tillägg till detaljplan.

Detaljplanens syfte

Planarbetet syftar till att ändra detaljplanen avseende skydd för kulturhistoriskt värdefull fastighet, möjliggöra klyvning av fastigheter med redan uppförda parhus samt möjliggöra parhus i stället för friliggande hus. I samband med ändringen kommer tidigare planändringar upphävas.

 

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske första kvartalet 2019.
Granskning beräknas ske andra kvartalet 2019.
Antagande beräknas ske tredje kvartalet 2019.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Process_0002_FÖRSLAG.png