Detaljplan för del av Glasberga 1:15 (förskola)

Det övergripande syftet är att möjliggöra för utbyggnad av en förskola för 120 barn. Området är idag planlagt för bostäder samt viss naturmark. Det finns en brist på förskoleplatser i Glasberga. Gällande detaljplan för området är Glasberga Sjöstad etapp 2, södra delen, som är från 2005 med en ändring från 2015. Genomförandetiden löper till februari 2022.

Detaljplanens syfte

Det övergripande syftet är att möjliggöra för utbyggnad av en förskola för 120 barn.

 

Preliminär tidplan

Samråd beräknas ske under första kvartalet 2020.

Granskning beräknas ske under andra kvartalet 2020.

Antagande beräknas ske under fjärde kvartalet 2020.

 Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i samrådsskedet.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0002_FÖRSLAG.png