Detaljplan för Glasberga sjöstad, etapp 2, södra delen

Ändring av gällande detaljplan samt upphävande av tillägg till detaljplan.

Detaljplanens syfte

Planarbetet syftar till att justera gällande bestämmelser så att man möjliggör för två våningar samt möjlighet till radhus och med det tar bort bestämmelsen att suterrängvåning ska anordnas till att sutterängvåning kan anordnas.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes 26 februari 2019 - 15 mars 2019.
Granskning sker mellan 3 juli och 4 augusti 2019.
Antagande beräknas ske under tredje kvartalet 2019.    

Planförslaget är på granskning under tiden 3 juli till 4 augusti 2019. Synpunkter på förslaget kan lämnas via brev eller e-post senast den 4 augusti 2019. Förslaget finns tillgängligt här på webbsidan eller i Stadshuset på Nyköpingsvägen 26 (under ordinarie öppettider).

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0005_GRANSKNING.png