Detaljplan för Graniten 31

Upphävande av fastighetsplan för Graniten 31. Upphävandet skall möjliggöra delning av fastigheten.

Detaljplanens syfte

Syftet med planändringen är att upphäva fastställd tomtindelning för Graniten 31, detta för att möjliggöra en delning av fastigheten. Ändringen avser endast Graniten 31.
 

Preliminär tidplan

Samråd t.o.m. 16 april 2018
Granskning sker 20 juni till 31 juli 2018
Antagande beräknas ske tredje kvartalet 2018                                   

Just nu är planförslaget ute på granskning. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast 31 juli 2018 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på webbsidan eller i Stadshuset, Campusgatan 26, under ordinarie öppettider.

Process_0005_GRANSKNING.png