Detaljplan för Graniten 31

Upphävande av fastighetsplan för Graniten 31. Upphävandet skall möjliggöra delning av fastigheten.

Detaljplanens syfte

Syftet med planändringen är att upphäva fastställd tomtindelning för Graniten 31, detta för att möjliggöra en delning av fastigheten. Ändringen avser endast Graniten 31.
 

Preliminär tidplan

Samråd t.o.m. 16 april 2018
Granskning har skett 20 juni till 31 juli 2018
Detaljplanen antogs den 28 augusti 2018                                   

Detaljplanen antogs av Stadsbyggnadsnämnden den 28 augusti 2018

Process_0008_ÖVERKLAGAN.png