Detaljplan för Graniten 31

Upphävande av fastighetsplan för Graniten 31. Upphävandet skall möjliggöra delning av fastigheten.

Detaljplanens syfte

Syftet med planändringen är att upphäva fastställd tomtindelning för Graniten 31, detta för att möjliggöra en delning av fastigheten. Ändringen avser endast Graniten 31.
 

Preliminär tidplan

Samråd t.o.m. 16 april 2018
Granskning beräknas ske andra  kvartalet 2018
Antagande beräknas ske andra kvartalet 2018                                   

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Process_0004_REV-E-SAMRÅD.png