Detaljplan för Grävmaskinen 6

Ändringen av detaljplanen skall möjliggöra byggande av flexibla verksamhetslokaler för småföretagare.

Detaljplanens syfte

Syftet med planändringen är att justera byggnadshöjd och byggnadsarea samt att upphäva fastställd fastighetsindelning för Grävmaskinen 6. Ändringen skall möjliggöra byggande av flexibla verksamhetslokaler för småföretagare. Ändringen bidrar till en positiv utveckling av verksamhetsområdet. 

Preliminär tidplan

Samråd genomförs t.o.m. 15 januari 2018
Granskning beräknas ske första kvartalet 2018
Antagande beräknas ske andra kvartalet 2018                                   

 Just nu är planförslaget ute på samråd. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast 15 januari 2018 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt i Stadshuset, Campusgatan 26, under ordinarie öppettider.

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0003_SAMRÅD.png