Detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl - Båtvarvet

Detaljplanearbete pågår för ett nytt båtvarv och en småbåtshamn för småbåtar/fritidsbåtar.

Ett förslag till detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl. är upprättat. 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra varvsverksamhet för fritidsbåtar invid Igelstabron i Hall.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes under första kvartalet 2015.
Utställningen genomfördes mellan 6 juli till 25 augusti 2017.
Antagande beräknas ske under fjärde kvartalet 2019.

Just nu revideras planförslaget efter utställningen.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0005_GRANSKNING.png