Detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl - Båtvarvet

Detaljplanearbete pågår för ett nytt båtvarv och en småbåtshamn för småbåtar/fritidsbåtar.

Ett förslag till detaljplan för Hall 4:3 och Tysslinge 1:28 m.fl. är upprättat. 

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra varvsverksamhet för fritidsbåtar invid Igelstabron i Hall.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes under första kvartalet 2015.
Utställning pågår fram till och med 25 augusti 2017.
Antagande beräknas ske fjärde kvartalet 2017.

Just nu är planförslaget ute på utställning. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast 25 augusti ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt i Stadshuset, Campusgatan 26, under ordinarie öppettider. 

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0005_GRANSKNING.png