Detaljplan för del av Hall 4:3 och Hall 4:1

Planarbete pågår för att utreda förutsättningar för bostäder inom ett område som utgör riksintresse för kulturmiljövården.

Planområdet ligger i Hall, söder om stadsdelen Östertälje och om Nynäsvägen. I söder avgränsas planområdet av ett stort sammanhängande skogsområde medan i väst av strandområdet längs med Igelstaviken.

Detaljplanens syfte

Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av bostäder inom fastigheterna Hall 4:3 och Hall 4:1. Huvuddelen av marken som tas i anspråk för bebyggelse har tidigare nyttjats av anstalten. Numera sker all verksamhet inom anstaltens väggar.

Hela planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövården med anledning av den värdefulla fornlämningsmiljön och det kustanknutna odlingslandskapet med starka historiska kopplingar.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes under tiden 2015-10-15 och 2015-11-26.

Samrådsredogörelsen har godkänts av stadsbyggnadsnämnd 2017-02-21
Granskning beräknas ske andra kvartalet 2018.
Antagande beräknas ske tredje kvartalet 2018.

Nästa tillfälle för att lämna synpunkter på planförslaget är i granskningsskedet.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0004_REV-E-SAMRÅD.png