Detaljplan för Härfågeln 6 m.fl.

Fastigheten Härfågeln 6 ligger i Järna tätort och har tillfart från Tavestavägen. På fastigheten ligger Tunabergs gruppboende, med vårdplatser för äldre- och demensvård. Verksamheten har för avsikt att utöka antalet vårdplatser och vill därför bygga ut i fastighetens norra del.

Detaljplanens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning av verksamheten.

Fastigheten ligger centralt i Järna tätort. Förslaget överensstämmer med översiktsplan ”Framtid Södertälje” och den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort.

Preliminär tidplan

Samråd genomfördes 3 maj 2019 - 30 maj 2019.

Granskning genomförs mellan 18 mars 2020 - 10 april 2020.

Antagande beräknas ske under andra kvartalet 2020.

Just nu är planförslaget ute på granskning. Synpunkter på förslaget lämnas via brev eller e-post och ska senast 10 april 2020 ha inkommit till samhällsbyggnadskontoret. Förslaget finns tillgängligt här på websidan eller i Stadshuset, Nyköpingsvägen 26, under ordinarie öppettider.

Lämna synpunkter på förslag till detaljplan

Skriftliga synpunkter via e-post sänds till:
    sbk.plan@sodertalje.se

Skriftliga synpunkter via vanlig post sänds till:
    Södertälje kommun
    Samhällsbyggnadskontoret
    Planenheten
    151 89 Södertälje

Du är välkommen att kontakta ansvarig handläggare om du har frågor eller funderingar på planförslaget. Har du synpunkter som du vill ska beaktas måste de vara skriftliga och ha kommit in under samråds- eller granskningstiden. Är du sakägare och har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden har du rätt att överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Process_0005_GRANSKNING.png